Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD – Central Auditory Processing Disorders)

to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie Centralnego Układu Nerwowego (przy prawidłowej budowie i pracy części obwodowej, czyli uszu), które obejmują szeroki zakres objawów, opisanych poniżej. Występowanie chociaż jednego z nich pozwala na postawienie diagnozy, są to:

 1. Zaburzenia lokalizacji źródła dźwięku.
 2. Zaburzenia różnicowania dźwięków.
 3. Zaburzenia rozpoznawania wzorców dźwiękowych.
 4. Zaburzenia analizy czasowych aspektów sygnału dźwiękowego: 
  - zaburzenia zdolności do przetwarzania bardzo krótkich sygnałów dźwiękowych,
  maskowanie dźwięków następujących – głośny dźwięk zagłusza cichsze dźwięki następujące zaraz po nim,
  - maskowanie dźwięków poprzedzających – cichy dźwięk poprzedzający w krótkim czasie dźwięk głośny nie jest słyszalny,
  - zaburzenia umiejętności porządkowania czasowego dźwięków,
  zaburzenia integracji czasowej dźwięków.
 5. Zaburzenia umiejętności rozumienia mowy zniekształconej.
 6. Zaburzenia umiejętności rozumienia mowy w obecności sygnału zagłuszającego.
 7. Zaburzenia lateralizacji (dominacji stronnej) słuchowej.
 8. Zaburzenia odbierania sygnałów współzawodniczących (na przykład dochodzących do obojga uszu).

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego najczęściej skutkują opóźnieniem rozwoju mowy i/lub zaburzeniem rozumienia mowy, a w dalszej konsekwencji powodują trudności w nauce, szczególnie czytania i pisania. Obserwacje wskazują na to, że około połowa dzieci z trudnościami w nauce, z dysleksją, z zaburzeniami uwagi oraz nadpobudliwością wykazuje właśnie zaburzenia przetwarzania dźwięków.

Dzieci z APD mogą słyszeć normalnie i rozpoznawać pojedyncze dźwięki w bardzo cichym otoczeniu. Problem pojawia się zazwyczaj wtedy, gdy różnice pomiędzy dźwiękami w słowach, nawet wypowiadanych głośno i wyraźnie, są niewielkie. Często zdarza się to w pomieszczeniach, miejscach, w których panuje hałas, na przykład na placu zabaw, podczas imprez sportowych, w szkolnej stołówce. Gdy mowa nie jest kierowana bezpośrednio do nich, mogą jej nie rozumieć. Podobnie z pytaniami i poleceniami - często nieprawidłowo reagują na nie, zwłaszcza, gdy są długie i skomplikowane. Objawy centralnych zaburzeń słuchu mogą wahać się od łagodnych do ciężkich, przybierając różne formy. 

Zaburzenie to występuje jedynie na poziomie przetwarzania bodźców słuchowych, bowiem mózg dziecka nie potrafi rozpoznawać i interpretować dźwięków, zwłaszcza mowy – jest to bardzo ważna informacja dla rodziców.

Inne częste objawy, to przede wszystkim:

 • opóźniony rozwój mowy,

 • zaburzenia intonacji i głosu, które mogą przybrać formę mowy wolnej i cichej, bądź bardzo szybkiej i głośnej,

 • zmęczenie po przebywaniu w hałaśliwym miejscu,

 • częste, silne bóle głowy,

 • zaburzona umiejętność skupienia i koncentracji uwagi,

 • nadmierne zwracanie uwagi na nieistotne, rozpraszające bodźce słuchowe,

 • trudności z zapamiętaniem i powtarzaniem usłyszanej informacji, sekwencji dźwięków, trudności z uczeniem się na pamięć i zapamiętywaniem (na przykład imion, dni tygodnia),

 • pismo o charakterze dysgraficznym,

 • trudności w czytaniu, polegające na niewłaściwym łączeniu głosek w sylaby, a potem w wyrazy oraz myleniem podobnie brzmiących głosek jak p/b, w/f  (co dodatkowo odzwierciedla się w błędnym  zapisie),

 • błędy ortograficzne w piśmie, ale zazwyczaj typu słuchowego,

 • skupianie uwagi na głosie mówiącego, a nie na słyszanych treściach,

 • trudności z dobrym słyszeniem w szumie,

 • brak płynności w wypowiedzi.

 

Jeśli podejrzewasz, że twoje dziecko może mieć Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego, zadaj sobie następujące pytania:

 • Czy dziecko łatwo się rozprasza i wyraźnie przeszkadzają mu głośne lub nagłe hałasy?
 • Czy wykazuje nadwrażliwość na dźwięki, a hałaśliwe otoczenie denerwuje je?
 • Czy jego zachowanie i reakcje znacząco poprawiają się w cichszym otoczeniu?
 • Czy twoje dziecko ma trudności w wypełnianiu poleceń, nawet bardzo prostych i wielokrotnie powtarzanych?
 • Czy ma trudności w czytaniu, ortografii, nauce języka obcego?
 • Czy ustnie podawane zadania matematyczne są trudne dla dziecka?
 • Czy obserwujesz, że twoje dziecko jest słabo zorganizowane i zapominalskie?
 • Czy w rozmowie ma ono problemy z podążaniem za myślą drugiej osoby?

Bardzo ważna jest wczesna, właściwa diagnoza, która ukierunkuje pracę terapeutyczną z dzieckiem. Pozwala to uniknąć opóźnień w rozwoju mowy i problemów w nauce szkolnej.  Jednak większość z testów przeprowadzonych w celu sprawdzenia centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego wymaga odpowiedniego wieku, czyli ukończonych 7 lub 8 lat, dlatego wiele dzieci nie jest diagnozowanych wcześniej i dość późno rozpoczyna odpowiednią terapię.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego bywają często mylnie rozpoznawane, ponieważ wiele wymienionych zachowań towarzyszy również innym problemom, takim jak trudności w uczeniu się(np.dysleksja), nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), a nawet depresji. Wstępną diagnozę może postawić specjalista z Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej, jednak  właściwe rozpoznanie należy do audiologa bądź otolaryngologa.

http://www.tomatis.com/pl/metoda-tomatisa/dziedziny-zastosowania/problemy-w-uczeniu-sie-i-zaklocenia-jezykowe.html

Wskazówki dla rodziców dziecka z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego:

 • w miarę możliwości, w domu i w szkole, redukuj wszelkie szumy i hałasy,
 • poproś dziecko, by patrzyło  na ciebie, gdy mówisz,
 • wracaj się do niego za pomocą prostych, wyrazistych zdań,
 • mów w nieco wolniejszym tempie i spokojnie,
 • za każdym razem proś dziecko, aby powtórzyło na głos twoje polecenia (także samo do siebie),
 • zapisuje zalecenia, rzeczy do wykonania w późniejszym czasie. Twojemu dziecku pomaga dobra organizacja, planowanie, dlatego warto zadbać o spokojny, zorganizowany styl życia,
 • zapewnij dziecku spokojne miejsce, w którym w ciszy może odrabiać lekcje i uczyć się,
 • dbaj o odpowiednią ilość snu,
 • ucz pozytywnego, realistycznego podejścia do własnych ograniczeń oraz buduj w dziecku poczucie własnej wartości – wiara w siebie i odpowiednie techniki radzenia sobie z zaburzeniem, czasami mogą zdziałać cuda.

Zapisz dziecko na trening słuchowy Metodą Tomatisa® http://www.tomatis-swidnica.pl/metoda-tomatisa,który pomoże w redukcji problemów wynikających z CAPD