Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Jeśli Twoje dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, możesz ubiegać się o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dzięki temu będziesz mógł korzystać z usług naszej poradni za darmo. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej. kontaktu).

 

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju to wielospecjalistyczna, kompleksowa i ciągła pomoc dzieciom z różnymi niepełnosprawnościami w wieku od 0 do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej w celu stymulowania ich rozwoju.

Zajęcia w ramach WWRD mogą obejmować m.in. usprawnianie słuchu, wzroku, stymulację wielozmysłową, usprawnianie ruchowe, rozwój mowy lub innych sposobów komunikowania się, umiejętność samoobsługi i funkcjonowania społecznego w grupie.

Każdemu dziecku przysługuje indywidualny program wczesnego wspomagania opracowany przez zespół specjalistów. Szczególną uwagę zwraca się, aby był on zgodny z możliwościami i potrzebami dziecka. Program ten jest wspólnie z rodzicami realizowany i oceniany w trakcie prowadzonej terapii. W razie potrzeby specjaliści zmieniają go w taki sposób, aby był on jak najlepiej dostosowany do aktualnego poziomu rozwojuRodzice otrzymują porady, wsparcie oraz instruktaż w zakresie właściwego postępowania z dzieckiem.

* Skierowanie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania wydaje organ prowadzący placówkę na podstawie wniosku rodziców i opinii wydanej przez instytucję stwierdzającą konieczność prowadzenia takich zajęć.

Zespół specjalistów na podstawie wyników badań diagnostycznych oraz posiadanej dokumentacji wydaje opinię o potrzebie (lub nie) WWR i zalecenia do pracy terapeutycznej z dzieckiem i rodzicami. Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uzyskać opinię o potrzebie WWR na podstawie posiadanego już orzeczenia.

 Cele WWR

 • Zwiększenie szans rozwojowych dzieci z deficytami rozwoju
 • Wzrost kompetencji intelektualnych, społecznych i emocjonalnych dzieci
 • Wzrost zaangażowania rodziców w edukację wspierającą dziecko
 • Wspieranie rodziców w realizacji działań edukacyjno-wychowawczych

 

Zakres pomocy

 • rozwój motoryczny, stymulacja polisensoryczna, rozwój mowy i języka, orientacja i poruszanie się w przestrzeni, usprawnianie widzenia i słuchu, umiejętność samoobsługi i funkcjonowania w środowisku,
 • pomoc w stosunku do rodziców: wsparcie w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoznawanie jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie, instruktaż i poradnictwo w zakresie działań rewalidacyjnych, informowanie o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce i inne przedmioty.
Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka (psycholog, logopeda, rehabilitant, pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, inni), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Pracę zespołu koordynuje dyrektor placówki.

 

Niezbędna dokumentacja

 • wczesne wspomaganie rozwoju organizuje się od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia przez dziecko nauki w szkole,
 • dziecko, które ma opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, w chwili pójścia do przedszkola, może otrzymać z poradni psychologiczno-pedagogicznej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • dziecko, które ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizowanego w przedszkolu powinno również otrzymać opinie o potrzebie wczesnego wspomagania.

 

Wskazania

 • niepełnosprawność intelektualna;
 • sprzężona niepełnosprawność;
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego;
 • zaburzenia słuchu;
 • zaburzenia wzroku;
 • zaburzenia rozwoju mowy;
 • zaburzenia emocjonalne;
 • autyzm wczesnodziecięcy;
 • mózgowe porażenie dziecięce;
 • zespół ADHD

 

Wymagania

 1. Dziecko może być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, jeśli posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez zespół opiniujący z niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej lub zespół orzekający z publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej.
 2. Do naszej poradni można zgłosić się z opinią o potrzebie WWR z innej placówki.