Logopeda, neurologopeda, surdologopeda

Oferujemy specjalistyczną pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy chcą rozwiązać problemy logopedyczne. Wykwalifikowana kadra w skład której wchodzą: logopeda, surdologopeda, neurologopeda a także konsultant treningów słuchowych metodą Tomatisa® i provider aktywnego treningu słuchowego APD Neuroflow ® oraz  metody Johansena prowadzą konsultacje, diagnozy i terapie zaburzeń.
Polecamy również prowadzone w Centrum Progres w Świdnicy treningi słuchowe dla osób, u których zdiagnozowano (C)APD czyli  APD.
W poradni Centrum Tomatisa ® Progres dokonujemy kompleksowej diagnozy dziecka. Gwarantujemy krótki czas oczekiwania na diagnozę.

Terapia zaburzeń mowy

Specjaliści w naszej poradni dokonują diagnozy rozwoju mowy i myślenia. W oparciu o zdiagnozowane problemy podejmowane są działania terapeutyczne.

Zajmujemy się terapią zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych z:

 • opóźnionym rozwojem mowy
 • autyzmem i Zespołem Aspergera
 • wadami słuchu ( w tym z dziećmi z implantami ślimakowymi)
 • niepełnosprawnością intelektualną
 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • zespołem Downa
 • innymi zaburzeniami genetycznymi
 • zaburzeniami neurologicznymi (afazja, dyzartria)

Obejmujemy także specjalistyczną pomocą dzieci i osoby dorosłe z wadami wymowy (seplenienie, rotacyzm, gammacyzm itp.)

Pomagamy dzieciom wymagającym terapii żucia i połykania, terapii karmienia.

Wprowadzamy alternatywne i wspomagające metody komunikowania się dla dzieci niemówiących, w tym dla dzieci z autyzmem.

Na terenie poradni prowadzone są bezpłatne zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju (od urodzenia do podjęcia nauki szkolnej).
 
Dziecko idące do szkoły powinno mieć już zakończony proces kształtowania się mowy.

W poradni Centrum Tomatisa ® Progres dokonujemy kompleksowej diagnozy dziecka. Gwarantujemy krótki czas oczekiwania na diagnozę.

Oferujemy specjalistyczną pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy chcą rozwiązać problemy logopedyczne. Wykwalifikowana kadra ,w skład której wchodzą: logopeda, surdologopeda, neurologopeda a także terapeuta treningów słuchowych czyli  „stymulacji audio-psycho-lingwistycznej „ w terapii (C)APD  prowadzą konsultacje, diagnozy i terapie.

Polecamy  prowadzone w Centrum Progres w Świdnicy treningi słuchowe dla osób, u których zdiagnozowano (C)APD zwane też APD(zaburzenia centralnego/ośrodkowego  przetwarzania słuchowego), prowadzone przez 
Konsultanta 4 stopnia Metody Tomatisa ®-1,
Providera Aktywnego Treningu Słuchowego APD Neuroflow® -2 ,
Providera  Metody Johansena (Indywidualnaej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena IAS)-3, Terapeutę  Polskiego  Pediatrycznego Testu Zdaniowego   PTZ–D prof. Edwarda Ozimka- 4      

Normy wiekowe:

Każde dziecko rozwija się indywidualnie, ale są pewne standardy, które wyznaczają umiejętności, które powinny być opanowane przez dziecko w określonym wieku.

Normy rozwojowe:

Normą rozwojową jest, jeśli dziecko w wieku:

 • 0 -1 roku - komunikuje się z dorosłymi za pomocą krzyku, głuży, gaworzy, wymawia pierwsze wyrazy: mama, tata, baba, lala;
 • w wieku 1 - 2 lat - używa samogłosek (a,e , u, i, e,y) z wyjątkiem nosowych (ą, ę) oraz wymawia niektóre spółgłoski ( p, b, m, t, d, n, k, ś, ź, ć dź, ch), wypowiada się jednowyrazowo: np.:pić - pi, pomidor – midol;
 • w wieku 3 lat - porozumiewa się prostymi zdaniami, wymawia wszystkie samogłoski i spółgłoski (p, pi, b, bi, m, mi, n, ni, f, fi, w, wi, t, d, n, l, li, ś, ź, dź, j, k, ki, g, gi, ch);
 • w wieku 4 lat - wymawia głoski s, z, c, dz;
 • w wieku 5 - 6 lat - wymawia głoski sz, ż, cz, dż, r;
 • w wieku 7 lat - ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.
   

KIEDY NALEŻY UDAĆ SIĘ DO LOGOPEDY?
Niepokojące sygnały (Rodzicu, jeśli zauważysz, że …)

Twoje dziecko poniżej pierwszego roku życia:

 • ma nieprawidłowy wynik przesiewowego badania słuchu
 • nie gaworzy
 • nie wypowiada sylab
 • nie reaguje na proste polecenia
 • nie reaguje na twój głos
 • nie reaguje na hałas, niespodziewane dźwięki
 • nie spogląda na osobę mówiącą do niego
 • bardziej skupia się na przedmiotach niż osobach

Twoje dziecko między drugim i trzecim rokiem życia:

 • nie próbuje mówić, porozumiewa się gestami
 • nie reaguje na zróżnicowane dźwięki, a samo zbyt głośno mówi
 • nie reaguje na swoje imię
 • przestało całkowicie mówić lub słownik czynny dziecka znacząco się zmniejszył
 • wysuwa język między ząbki podczas wymawiania niektórych głosek.

Twoje dziecko w wieku trzech lat:

 • nie buduje prostych zdań
 • ma kłopoty z płynną mową

Kiedy dziecko w wieku czterech lat:

 • nie potrafi zbudować zdań złożonych
 • zniekształca wyrazy, zacina się, blokuje
 • nie wypowiada poprawnie głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, l, p, b, m, n

Kiedy dziecko w wieku pięciu lat:

 • nie wypowiada poprawnie głosek: r, sz, ż, cz, dż, ą, ę
 • myli nazwy podobne do siebie pod względem fonetycznym np. półka- bułka

Kiedy dziecko w wieku sześciu lat:

 • nie wypowiada wszystkich głosek poprawnie
 • nie potrafi dzielić wyrazów na sylaby i głoski
 • nie buduje zdań poprawnych pod względem gramatycznym i logicznym

Lub kiedy dziecko:

 • znacznie odstaje w rozwoju mowy od rówieśników
 • mówi przez nos lub oddycha buzią
 • podczas mówienia wsuwa język między zęby
 • unika mówienia
 • ma wadę zgryzu
 • w trakcie wypowiedzi zacina się
 • ma trudność ze zrozumieniem poleceń
 • ma trudność z zapamiętywaniem słów, wierszyków, piosenek
 • nie potrafi krótko i zrozumiale opowiadać o obrazku, sytuacji
 • nie odtwarza własnymi zdaniami historyjki

To.....
Nie czekaj ! Zgłoś się na konsultacje do specjalistów z naszej poradni.